#ifdef TEST

Dzisiejszy wpis poświęcony będzie tematyce, którą powinienem był poruszyć już ładnych parę tygodni temu – testowaniu warstw dostępu do danych i logiki biznesowej. Zwlekałem z opisaniem tej części projektu, ponieważ planowałem zaprezentować również testy interfejsu użytkownika, których, koniec końców, wcale nie napisałem (pokusa oglądania aplikacji w akcji i sprawdzania wszystkiego własnoręcznie okazała się zbyt duża).
Przejdźmy jednak do rzeczy. Jak już kiedyś wspominałem, solucja InvoiceInvoker składa się z trzech projektów:

  • InvoiceInvoker.Logic – Data Access Layer + Business Logic Layer, z perspektywy czasu stwierdzam, że rozdzielenie tych warstw nie byłoby złym pomysłem,
  • InvoiceInvoker.Logic.Tests – testy jednostkowe pierwszego projektu,
  • InvoiceInvoker.MvcUi – projekt ASP.NET MVC 2, realizujący interakcję z użytkownikiem.

Bohaterem niniejszego wpisu będzie drugi z wymienionych projektów. Zanim przybliżę jego zawartość, opiszę framework testów jednostkowych, z którego korzystam:

NUnit
Testy w NUnit pisze się tak samo, jak zwykłe klasy. Muszą to być klasy publiczne i opatrzone atrybutem TestFixture. Idąc za ciosem, metody testujące to zwykłe metody publiczne z atrybutem Test, zwracające typ void. Przykładowy test klasy wykonującej obliczenia (nazwijmy ją Calculator) wyglądałby więc tak:

using System;
using NUnit.Framework; // przestrzeń nazw NUnit, znajdująca się w bibliotece nunit.framework

namespace SomeProject.Tests
{
	[TestFixture]
	public class CalculatorTests
	{
		[Test]
		public void Adds()
		{
			Calculator calculator = new Calculator(); // utworzenie obiektu testowanej klasy
			int a = 3;
			int b = 5;
			int actual = calculator.Add(a, b); // wynik testowanej metody
			int expected = 8; // spodziewany wynik

			Assert // NUnit.Framework.Assert - klasa, której metody zwracają wynik testu
				.AreEqual( // wynik testu będzie pozytywny, jeśli argumenty będą równe
					expected, actual); // pierwszym argumentem jest spodziewany wynik testowanej metody, drugim - wynik rzeczywisty
		}
	}
}

Gdybyśmy chcieli wykonać ten sam test dla róznych par liczb (nie tylko 3 i 5), metoda Adds mogłaby wyglądać tak:

[Test, Sequential] // Sequential - test zostanie wykonany wielokrotnie
public void Adds([Values(0, 3, -3, 3)] int a, // 0, 3, -3, 3 - kolejne argumenty wywołania testu
	[Values(0, 5, 3, -5)] int b, [Values(0, 8, 0, -2)] int expected)
{
	Calculator calculator = new Calculator();
	int actual = calculator.Add(a, b);

	Assert.AreEqual(expected, actual);
}

Łatwo zauważyć, że „zaszarzona” linia będzie się pojawiać w każdym tego typu teście (Adds, Substracts, Multiplies itp.). Dla takich przypadków istnieje atrybut SetUp:

Calculator calculator; // pole prywatne

[SetUp] // atrybut sprawia, że poniższa metoda zostanie wywołana przed każdym testem
public void TestsSetup()
{
	calculator = new Calculator(); // tę linę można już usunąć z treści metod testujących
}

Może się zdarzyć, że w testach będziemy odwoływać się do pliku konfiguracyjnego testowanego projektu. Warto wiedzieć, że NUnit domyślnie korzysta z pliku konfiguracyjnego [NazwaSolucji].config, mającego się znajdować w katalogu solucji. Odkrycie tej drobnostki zajęło mi dobrą godzinę, wypełnioną zachodzeniem w głowę, dlaczego wynik testu połączenia z bazą danych jest pozytywny, kiedy connection string umieszczony jest „na sztywno” w klasie repozytorium, a negatywny – kiedy jest pobierany z pliku konfiguracyjnego (znajdującego się katalaogu projektu, a nie solucji).

Testy warstwy dostępu do danych
Po przedstawieniu działania NUnit, mogę zaprezentować sposób testowania poszczególnych elementów projektu InvoiceInvoker.Logic. Zacznę od testów warstwy DAL, które umieściłem w przestrzeni nazw InvoiceInvoker.Logic.Tests.RepositoriesTests. Przyznam szczerze, że sposób ich wykonania budzi wiele wątpliwości. Po pierwsze, operacje Get wykonywane są zawsze na encji o identyfikatorze 1, a Update – 2:
(przykład testowania repozytorium sprzedawców – RegisteredSellerRepository)

[Test]
public void GetsById()
{
	RegisteredSeller result = repository.GetById(1); // repository - prywatne pole typu RegisteredSellerRepository

	// sprzedawca o identyfikatorze 1 ma dane takie, jak te podane jako pierwsze argumenty poniższych wywołań:
	Assert.AreEqual("BankAccountNumber", result.BankAccountNumber);
	Assert.AreEqual("BankName", result.BankName);
	Assert.AreEqual("BankSwift", result.BankSwift);
	Assert.AreEqual("City", result.City);
	Assert.AreEqual("CompanyName", result.CompanyName);
	Assert.AreEqual("FirstName", result.FirstName);
	Assert.AreEqual(1, result.Id);
	Assert.AreEqual("InvoiceNumberFormat", result.InvoiceNumberFormat);
	Assert.AreEqual("LastInvoiceNumber", result.LastInvoiceNumber);
	Assert.AreEqual("LastName", result.LastName);
	Assert.AreEqual("NIP", result.Nip);
	Assert.AreEqual("PostalCode", result.PostalCode);
	Assert.AreEqual("REGON", result.Regon);
	Assert.AreEqual("Street", result.Street);
	Assert.AreEqual("UserName", result.UserName);
}

Jeśli dane sprzedawcy o identyfikatorze 1 ulegną zmianie (musiałbym je zmienić ręcznie, jednak istnieje taka możliwość), to test będzie miał wynik negatywny, nawet jeśli metoda GetsById zadziała poprawnie. Test Updates jest wolny od tej wady, ponieważ pobiera encję z bazy, zmienia jej dane, wywołuje metodę Update, a następnie pobiera ją znowu i sprawdza, czy dane się zmieniły. Jednak pobranie encji wiąże się z wywołaniem metody GetById, która nie jest przedmiotem testu – taki test trudno nazwać jednostkowym. Wątpliwości innej natury budzi test dodawania encji – bada tylko, czy liczba wierszy tabeli po wywołaniu metody Add zwiększa się o jeden. Test usuwania łączy dwie ostatnie wady: polega na dodaniu encji (a więc zakłada, że ta operacja działa), usunięciu jej, i sprawdzeniu, czy ilość encji w tabeli nie uległa zmianie.
Czy za napisanie takich testów zasługuję na wieczne potępienie? Jeśli tak, to proszę o niezwłoczne powiadomienie mnie o tym w komentarzu – udam się na wieczną tułaczkę. Na swoją obronę mam tylko tyle, że testy te rzeczywiście pomogły mi wykryć kilka błędów.

Testy generowania dokumentów PDF
Tutaj krótko: nie miałem pojęcia, jak za pomocą kodu sprawdzić, czy wygenerowany plik PDF wygląda jak faktura VAT. Testy polegają więc na wygenerowaniu faktury o określonej właściwości (na przykład zawierającej bardzo długie nazwy produktów) i wyświetleniu jej. Wyniki takich testów zamieściłem na końcu tego wpisu.

Testy logiki biznesowej
Nareszcie testy wolne od kontrowersji. Dotyczą one prawie wszystkich klas opisywanych we wpisach otagowanych jako business logic layer. Dla przykładu, testy klasy zamieniającej liczby na ich reprezentację słowną:

[Test]
public void ConvertsNumbersOf4Digits()
{
	string result = NumberToWordsConverter.Convert(1234);
	Assert.AreEqual("jeden tysiąc dwieście trzydzieści cztery", result);
}

[Test]
public void ConvertsNumbersOf5Digits()
{
	string result = NumberToWordsConverter.Convert(12345);
	Assert.AreEqual("dwanaście tysięcy trzysta czterdzieści pięć", result);
}

// (...)

[Test]
public void ConvertsMoney()
{
	string result = NumberToWordsConverter.ConvertMoney(12.93M, "PLN");
	Assert.AreEqual("dwanaście PLN 93/100", result);

To, co nie budzi kontrowersji, nie budzi też zainteresowania (nie jest to przypadkiem jakieś prawo show-biznesu?) – dlatego pominę szczegółowy opis, dociekliwych odsyłając do kodu źródłowego.

I to by było na tyle. Ten (najdłuższy chyba ze wszystkich) wpis kończy serię wpisów „technicznych”. Zakończenie konkursu zbliża się wielkimi krokami, dlatego pozostałe dwie (bo tyle brakuje do wymaganych dwudziestu) notki poświęcę na podsumowanie tej kilkunastotygodniowej przygody. Zapraszam!

Spojrzenie w DAL

Po stworzeniu bazy danych, nadszedł wreszcie czas na pierwsze linie kodu. Na początek – generowanego automatycznie.

Object-relational mapping
Wśród technologii wybranych do realizacji projektu wymieniłem LINQ to SQL – i tego właśnie narzędzia ORM będę używał.
(Dygresja: spotkałem się z dwoma tłumaczeniami nazwy Language-Integrated Query na język polski: zintegrowany język zapytań, język zapytań zintegrowanych. Czy poprawnym tłumaczeniem nie byłoby: zapytanie (zapytania) zintegrowane z językiem?)
Aby wprawić Linq2Sql w ruch, należy stworzyć odpowiedni DataContext – klasę, która będzie realizowała połączenie z bazą danych. W tym celu wysłużę się programem SqlMetal. Jest to narzędzie generujące potrzebny mi kod na podstawie pliku bazy danych. Jako że nie trawię aplikacji konsolowych, korzystam z SqlMetal Builder (interfejsu graficznego dla SqlMetal). Chwała automatyzacji, ponad trzy tysiące linii kodu napisały się same w kilka sekund.

Repository Pattern
Kolej na kodowanie własnoręczne. W tworzeniu warstwy dostępu do danych wykorzystam wzorzec projektowy repository. Opiera się on na klasach reprezentujących repozytorium dla każdego obiektu biznesowego. Repozytoria powinny udostępniać standardowe operacje CRUD, a także inne, właściwe dla poszczególnych obiektów biznesowych, operacje (np. selekcji).
Tworzę zatem bazowy interfejs repozytorium:

namespace InvoiceInvoker.Logic.RepositoryInterfaces
{
	public interface IRepository<T>
	{
		T GetById(int id);
		void Add(T item);
		void Remove(int itemId);
		void Update(T item);
	}
}

Niektóre obiekty wymagają rozszerzenia tego interfejsu. Przykładowo, faktury:

public interface IInvoiceRepository : IRepository<Invoice>
{
	List<Invoice> GetAll();
	List<Invoice> GetByStatus(string status);
	List<Invoice> GetByDate(DateTime dateFrom, DateTime dateTo);
	List<Invoice> GetByCustomer(string companyName);
	List<Invoice> GetByProduct(string productName);
	List<Invoice> GetByValue(decimal valueFrom, decimal valueTo);
	List<Invoice> GetByExpression(Func<Invoice, bool> expression);
}

Implementacja repozytoriów
Korzystanie z klasy DataContext rodzi pytanie: jaki powinien być czas życia pojedynczego jej obiektu? Jedna instancja na cały projekt, na jedno repozytorium, czy na jedną operację? MSDN podaje:
In general, a DataContext instance is designed to last for one „unit of work” however your application defines that term. A DataContext is lightweight and is not expensive to create. A typical LINQ to SQL application creates DataContext instances at method scope (…)
Mam zatem odpowiedź. Mogę przejść do implementacji poszczególnych repozytoriów. Przykładowe metody repozytorium faktur:

public class InvoiceRepository : InvoiceInvoker.Logic.RepositoryInterfaces.IInvoiceRepository
{
	private int registeredSellerId;
	private string connectionString;
	private DataLoadOptions loadOptions;

	public InvoiceRepository(int registeredSellerId)
	{
		this.registeredSellerId = registeredSellerId;

		connectionString = ConfigurationManager.ConnectionStrings["ConnectionString"].ConnectionString;

		loadOptions = new DataLoadOptions();
		loadOptions.LoadWith<Invoice>(x => x.Customer);
		loadOptions.LoadWith<Invoice>(x => x.Products);
		loadOptions.LoadWith<Invoice>(x => x.Seller);
	}

	public List<Invoice> GetAll()
	{
		using (MainDataContext dataContext = new MainDataContext(connectionString))
		{
			dataContext.LoadOptions = loadOptions;
			return dataContext.Invoices.Where(i => i.RegisteredSellerId == registeredSellerId).ToList();
		}
	}

	// ...

	public List<Invoice> GetByProduct(string productName)
	{
		using (MainDataContext dataContext = new MainDataContext(connectionString))
		{
			dataContext.LoadOptions = loadOptions;
			var query = from invoice in dataContext.Invoices
						where invoice.RegisteredSellerId == registeredSellerId &&
							  invoice.Products.Any(x => x.Name.StartsWith(productName))
						orderby invoice.CreationDate descending
						select invoice;
			return query.ToList();
		}
	}

	public List<Invoice> GetByExpression(Func<Invoice, bool> expression)
	{
		using (MainDataContext dataContext = new MainDataContext(connectionString))
		{
			dataContext.LoadOptions = loadOptions;
			var mainQuery = from invoice in dataContext.Invoices
						where invoice.RegisteredSellerId == registeredSellerId
						orderby invoice.CreationDate descending
						select invoice;
			return mainQuery.Where(expression).ToList();
		}
	}

	// ...

	public void Add(Invoice item)
	{
		using (MainDataContext dataContext = new MainDataContext(connectionString))
		{
			dataContext.Invoices.InsertOnSubmit(item);
			dataContext.SubmitChanges();
		}
	}

	// ...
}

Zaznaczone linie pokazaują łatwość, wygodę i swobodę, cechujące proces konstruowania zapytań z użyciem LINQ i Lambda Expressions (na szczególne podkreślenie zasługuje linia trzydziesta siódma). Tonę swobody zapewnia również metoda GetByExpression, pozwalająca uzyskać listę faktur spełniających zupełnie dowolne kryteria… Chociaż może „dowolne” to za dużo powiedziane – wszystkie metody grupowej selekcji zwracają tylko faktury przypisane do konkretnego sprzedawcy (pole registeredSellerId).
Wspomnę jeszcze, że nie każda tabela bazy danych doczekała się własnego repozytorium. Nie przewiduję możliwości bezpośredniego grzebania patykiem w wątpiach tabel Sellers, Customers i Products (patrz poprzedni post), dlatego nie stworzyłem ich repozytoriów (choć być może w przyszłości pojawią się jakieś klasy mające dostęp do tych tabel).

Tak oto powstała pierwsza warstwa aplikacji. Autor lirycznie odchodzi w siną dal stronę zachodzącego słońca.

PS. Upubliczniłem wreszcie projekt na CodePlex. Dodałem też listy Done i To do na stronie projektu. Jak pokazuje lista Done, do kodowania mam większy zapał, niż do blogowania – zaległości postaram się jednak w nadchodzących dniach nadrobić, więc zapraszam do śledzenia bloga!

Księga pierwsza: projektowanie bazy danych

Zacznę od pytania: co chcę przechowywać w bazie? I natychmiast odpowiem: na pewno faktury. Zerknięcie na założenia projektowe (pkt. 1) pozwala rozszerzyć odpowiedź. Potrzebował będę również takich tabel jak: klienci, produkty, szablony faktur. Przydałoby się również miejsce na przechowanie danych o użytkownikach programu – tabela sprzedawcy.
Mam już ogólny zarys bazy danych, więc zadaję kolejne pytanie: co powinna zawierać faktura VAT? Odpowiedź, już nie natychmiastową, przynoszą: wikipedia, serwis Moja firma, aplikacja inFakt (na której, nie ukrywam, zamierzam się podczas swojej pracy wzorować) i przykładowa faktura. Takie zagłębienie się w arkana ekonomii daje mi wiedzę potrzebną do stworzenia tabeli Invoices:
1. Id [int] – identyfikator faktury
2. SellerId [int] – sprzedawca [relacja]
3. CustomerId [int] – klient [relacja]
4. Number [nvarchar] – numer kolejny faktury
5. CreationDate [datetime] – data wystawienia faktury
6. SaleDate [datetime] – data sprzedaży
7. PaymentType [nvarchar] – sposób płatności
8. PaymentDeadline [datetime] – termin płatności
9. PaymentCurrency [nvarchar] – waluta
10. ToPay [money] – do zapłaty
11. ToPayInWords [nvarchar] – słownie do zapłaty
12. Paid [money] – zapłacono
13. LeftToPay [money] – pozostało do zapłaty
14. Remarks [nvarchar] – uwagi
15. Status [nvarchar] – status faktury (utworzona / wystawiona / zapłacona)
EDIT: 16. RegisteredSellerId [int] – użytkownik programu [relacja] /EDIT
Nie ma tu pola mówiącego o produktach, ponieważ produkty zostaną połączone z fakturą relacją wiele (produktów) do jednej (faktury).

Jak na razie idzie jak po maś taniej margarynie, a takiej nie można ufać. Dlatego przełknijmy i przetrawmy spokojnie to, co już zaprojektowałem. W utworzonej tabeli pojawiają się perspektywy relacji (np. relacja produkty – faktury), co nie powinno dziwić, ale powinno zastanowić. Wyobraźmy sobie bowiem taką sytuację: użytkownik wystawia fakturę na jakiś produkt, niech to będzie ta tania margaryna. Po miesiącu postanawia jednak podnieść jej cenę. Przy obecnej strukturze bazy danych, taka operacja spowodowałaby zmianę kwoty faktury sprzed miesiąca – hańba! Problem leży w tym, że produkty zdefiniowane przez użytkownika (podatne na edycję) są jednocześnie produktami przypisywanymi do faktur (ich parametrów zmieniać nie należy). Rozwiązaniem może być zastosowanie dwóch tabel produktów:
1. produkty definiowane przez użytkownika,
2. produkty przypisywane do faktur, niezmienne (niedostępne dla użytkownika);
i tak też uczynię. Oczywiście podobnego zabiegu wymagają tabele klientów i sprzedawców.

Możemy zatem zająć się zawartością kolejnych tabel. Podlinkowane wcześniej źródła wiedzy w zupełności wystarczą, w końcu baza będzie zawierać (prawie) jedynie dane potrzebne do wystawienia faktury. Godzinę (lektury, buszowania po inFakt i projektowania) później, mam (tabele Registered to tabele dla danych definiowanych przez użytkownika, pozostałe – dla danych „niezmiennych”, przypisywanych do faktur):

RegisteredSellers:
1. Id [int] – identyfikator sprzedawcy
2. FirstName [nvarchar] – imię sprzedawcy
3. LastName [nvarchar] – nazwisko sprzedacy
4. CompanyName [nvarchar] – nazwa firmy sprzedawcy
5. Street [nvarchar] – ulica [adres firmy]
6. City [nvarchar] – miasto [adres firmy]
7. PostalCode [nvarchar] – kod pocztowy [adres firmy]
8. BankName [nvarchar] – nazwa banku
9. BankAccountNumber [nvarchar] – numer konta firmy
10. BankSwift [nvarchar] – swift banku (nieobowiązkowy)
11. Nip [nvarchar] – NIP sprzedawcy
12. Regon [nvarchar] – REGON firmy (nieobowiązkowy)
13. InvoiceNumberFormat [nvarchar] – format numerów faktur (patrz pkt. 2 założeń projektu)
14. LastInvoiceNumber [nvarchar] – numer kolejny ostatniej faktury

Sellers: (opis kolumn jw.; zawiera tylko dane, które znajdą się na fakturze)
1. Id [int]
2. SellerName [nvarchar]
3. CompanyName [nvarchar]
4. Street [nvarchar]
5. City [nvarchar]
6. PostalCode [nvarchar]
7. BankName [nvarchar]
8. BankAccountNumber [nvarchar]
9. BankSwift [nvarchar]
10. Nip [nvarchar]

RegisteredCustomers:
1. Id [int] – identyfikator klienta
2. CustomerName [nvarchar] – imię i nazwisko klienta
3. CompanyName [nvarchar] – nazwa firmy klienta
4. Street [nvarchar] – ulica [adres firmy]
5. City [nvarchar] – miasto [adres firmy]
6. PostalCode [nvarchar] – kod pocztowy [adres firmy]
7. Nip [nvarchar] – NIP klienta
8. Email [nvarchar] – e-mail klienta (nieobowiązkowy)
9. Www [nvarchar] – strona www klienta (nieobowiązkowa)
10. Phone [nvarchar] – telefon klienta (niebowiązkowy)
11. Remarks [nvarchar] – uwagi (nieobowiązkowe)
EDIT: 12. RegisteredSellerId [int] – użytkownik programu [relacja] /EDIT

Customers: (opis kolumn jw.; zawiera tylko dane, które znajdą się na fakturze)
1. Id [int]
2. CustomerName [nvarchar]
3. CompanyName [nvarchar]
4. Street [nvarchar]
5. City [nvarchar]
6. PostalCode [nvarchar]
7. Nip [nvarchar]

RegisteredProducts: (opis kolumn niżej)
1. Id [int]
2. Name [nvarchar]
3. Pkwiu [nvarchar]
4. MeasureUnit [nvarchar]
5. NetPrice [money]
6. VatRate [nvarchar]
EDIT: 7. RegisteredSellerId [int] – użytkownik programu [relacja] /EDIT

Products: (wyjątkowo zawiera więcej kolumn niż tabela Registered)
– Id [int] – identyfikator produktu
– InvoiceId [int] – faktura [relacja]
– Name [nvarchar] – nazwa produktu
– Pkwiu [nvarchar] – klasyfikacja PKWiU produktu
– MeasureUnit [nvarchar] – jednostka miary produktu
– Quantity [money] – ilość (typ money dla uniknięcia konfliktu typów przy mnożeniu)
– NetPrice [money] – cena netto produktu
– NetValue [money] – wartość netto produktu (ilość * cena)
– VatRate [nvarchar] – stawka VAT produktu
– VatValue [money] – wartość VAT (wartość netto * stawka VAT)
– GrossValue [money] – wartość brutto produktu (wartość netto + wartość VAT)

Trochę się tego uzbierało, nie ma co. Ostatnie elementy podam na sucho, bez barwnego wprowadzenia, bo nie sądzę, żeby którykolwiek z czytelników dobrnął aż tutaj.

InvoicePatterns: (tabela zawierająca szablony faktur)
1. Id [int] – identyfikator szablonu
2. RegisteredSellerId [int] – sprzedawca (z tabeli Registered) [relacja]
3. RegisteredCustomerId [int] – klient (jw.) [relacja]
4. PaymentType [nvarchar] – sposób płatności
5. PaymentCurrency [nvarchar] – waluta
6. Remarks [nvarchar] – uwagi

InvoicePatternRegisteredProducts: (realizuje relację RegisteredProducts – InvoicePatterns)
– InvoicePatternId [int] – szablon faktury [relacja]
– RegisteredProductId [int] – produkt (z tabeli Registered) [relacja]

Na deser (spodziewam się, że niewielu śmiałków dotrwa do deseru – niech żałują!) wypiszę zastosowane relacje:

1. Sellers – Invoices (jeden do jednego)
2. Customers – Invoices (jeden do jednego)
3. Invoices – Products (jeden do wielu)

4. RegisteredSellers – InvoicePatterns (jeden do wielu)
5. RegisteredCustomers – InvoicePatterns (jeden do wielu)
6. RegisteredProducts – InvoicePatterns (wiele do wielu)

Et voila! Winszuję wytrwałym czytelnikom, zapowiadając jednocześnie, że kolejne wpisy nie będą tak długie i nużące.

EDIT:
Przejażdżka rowerem i świeże powietrze sprowadziły na mnie olśnienie: w żadnym miejscu nie przypisałem faktury do użytkownika! Niedopatrzenie naprawiłem dodając kolumnę RegisteredSellerId [int] do tabeli Invoices i relację RegisteredSellers – Invoices (jeden do wielu).
Posłuszny celnej sugestii czytelnika tomash2310, zamieszczam również miły oku schemat bazy danych.

EDIT 2:
Zdałem sobie sprawę, że błąd popełniłem nie tylko w przypadku faktur, ale również klientów i produktów. Dodałem zatem odpowiednie kolumny (RegisteredSellerId [int] do tabel: RegisteredCustomers i RegisteredProducts) i relacje (RegisteredSellers – RegisteredCustomers i RegisteredSellers – RegisteredProducts). Zaktualizowałem też graficzny schemat bazy danych, kończąc tym samym, przynajmniej tymczasowo, pracę nad jej strukturą:

database